شمش های سنگی

از دیگر تولیدات مجموعه خانه باغ می توان به شمش های سنگی اشاره کرد که از جنس سنگ تروارتن می باشند.ابعاد و ارتفاع این شمش ها قابل تغییر است.

شمش های سنگی ،جهت جدا کردن باغچه ها از همدیگر و نیز ایجاد حاشیه برای باغچه ها و ... می تواند مورد استفاده قرار گیرد و خطوط بسیار زیبایی را نمایش می دهند.