معرفی همکاران

 

 

کامران ایزد پناه

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد طراحی محیط زیست

سمت : مدیر عامل

 

 

 

سامان رسته پور
رشته تحصیلی : کارشناس عمران
سمت : مدیر اجرایی

 

 

 

مهشید علیخواه

رشته  تحصیلی : کارشناس ارشد معماری منظر

سمت : سرپرست طراحی 

  

یاسمن منصوری
رشته تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی
سمت : مسئول اداری

 

 

 

حسین بهرامی

رشته تحصیلی : دیپلم فنی

سمت : مسئول اجرای سازه های فلزی

 

 

رضا برخورداری
رشته تحصیلی :
سمت : مسئول اجرای سازه های چوبی

 

 

 

امیر حسین علمایی
رشته تحصیلی : دیپلم فنی
سمت : مسئول اجرای صخره های مصنوعی

 

 

علی اصغری

رشته تحصیلی : دیپلم
سمت : تکنسین اجرایی