فایبر گلاس

 • مدل : WB1222

  مدل : WB1222

  سایز بزرگ : 47*47*52

  سایز کوچک : 37*37*40

 • مدل : WB1221

  مدل : WB1221

  سایز بزرگ : 51*51*45.5

  سایز کوچک : 41.5*41.5*33

 • مدل : WB1220

  مدل : WB1220

  سایز بزرگ : 60*60*62

  سایز کوچک : 45*45*45

 • مدل : WB1219

  مدل : WB1219

  سایز بزرگ : 47*47*42.5

  سایز کوچک : 37*37*30.5

 • مدل : WB1215

  مدل : WB1215

  سایز بزرگ: 54*54*50

  سایز متوسط: 42*42*39

  سایز کوچک: 31*31*29

 • مدل : WB1218

  مدل : WB1218

  سایز بزرگ: 47*47*36

  سایز کوچک: 37*37*28

 • مدل : WB1217

  مدل : WB1217

  سایز بزرگ: 50*50*51

  سایز کوچک: 38.5*38.5*40

 • مدل : WB1216

  مدل : WB1216

  سایز بزرگ: 72*72*51

  سایز متوسط: 58.5*58.5*41

 • مدل : WB1214

  مدل : WB1214

  سایز بزرگ: 52*52*55

  سایز کوچک: 42*42*44

 • مدل : WB1213

  مدل : WB1213

  سایز بزرگ: 52*52*38

  سایز کوچک: 42*42*30

 • مدل : WB1212

  مدل : WB1212

  سایز بزرگ: 68*33*18

  سایز کوچک: 46*20*13

 • مدل : WB1211

  مدل : WB1211

  سایز بزرگ: 52*52*50

  سایز کوچک: 42*42*41

 • مدل : WB1210

  مدل :WB1210

  سایز بزرگ: 50*50*50

  سایز کوچک: 40*40*50

 • مدل : WB1209

  مدل : WB1209

  سایز بزرگ: 50*50*50

  سایز کوچک: 40*40*40

 • مدل : WB1208

  مدل : WB1208

  سایز بزرگ: 50*50*50

  سایز کوچک: 39.5*39.5*40.5

 • مدل : WB1205

  مدل : WB1205

  سایز بزرگ: 65.5*65.5*70

  سایز متوسط: 50*50*53

  سایز کوچک: 37.5*37.5*40

 • مدل : WB1204

  مدل : WB1204

  سایز بزرگ: 48*48*40

  سایز متوسط: 39*39*33.5

  سایز کوچک: 30*30*25.5

 • مدل : WB1239

  مدل : WB1239

  سایز برزگ: 57*57*75.5

  سایز متوسط: 42*42*55.5

  سایز کوچک: 31.5*31.5*42.5

 • مدل : WB1238

  مدل : WB1238

  سایز: 62*58*41

 • مدل : WB1237

  مدل : WB1237

  سایز: 58*52*42

 • مدل : WB1236

  مدل : WB1236

  سایز بزرگ: 122*35*35

  سایز متوسط: 91*30*30

  سایز کوچک: 76*25*25

 • مدل : WB1232

  مدل : WB1232

   سایز: 59*34*22

 • مدل : WB1231

  مدل : WB1231

  سایز: 72*72*32

 • مدل : WB1234

  مدل : WB1234


  سایز بزرگ: 71*71*50

  سایز کوچک: 54*54*42

 • مدل : WB1230

  مدل : WB1230


  سایز بزرگ : 89*89*42

  سایز متوسط: 76*76*35.5

  سایز کوچک: 60.5*60.5*29

 • مدل : WB1229

  مدل : WB1229

  سایز: 46*46*48

 • مدل : WB1228

  مدل : WB1228

  سایز: 76.5*33*26

 • مدل : WB1227

  مدل : WB1227

  سایز بزرگ: 49*49*52

  سایز متوسط: 40*40*43

  سایز کوچک: 32*32*35

 • مدل : WB1225

  مدل : WB1225

  در چهار سایز
  سایز شماره 1: 76*76*64

  سایز شماره 2: 61*61*51

  سایز شماره 3: 51*51*43

  سایز شماره 4: 40.5*40.5*34

 • مدل : WB1224

  مدل : WB1224

  سایز بزرگ: 58*58*45

  سایز متوسط: 54*54*42

  سایز کوچک: 38*38*31